Каржы булактары

Биздин ишмердүүлүк жеке адамдардын, бизнес коомчулуктун, кайрымдуулук жана донор уюмдарынын колдоосунан кѳз каранды. Андан сырткары биздин уюм ар кандай социалдык-гуманитардык жана экологиялык долбоорлоду ишке ашыруу боюнча аткаруучу агентство катары кызмат кѳрсѳтүүгѳ даяр.

Сиздердин колдоо жакырчылыкты жана акыйкатсыздыкты баштан ѳткѳрүп жаткан үй-бүлѳлѳргѳ үмүт тартуулап, граждандык коомду түптѳѳгѳ, экосистеманы коргоого жана жашыл технологияны жайылтууга жардам берет.